1 1/2560 ปวช.     1/1 ธุรกิจสถานพยาบาล
26/05/2560
2 1/2560 ปวช.     1/2 ภาษาต่างประเทศ
26/05/2560
3 1/2560 ปวช.     1/3 การโรงแรม
26/05/2560
4 1/2560 ปวช.     2/1 ธุรกิจสถานพยาบาล
26/05/2560
5 1/2560 ปวช.     2/2 ภาษาต่างประเทศ
26/05/2560
6 1/2560 ปวช.     2/3 คอมพิวเตอร์กราฟิก
26/05/2560
7 1/2560 ปวช.     2/4 การโรงแรม
26/05/2560
8 1/2560 ปวช.     3/1 การบัญชี
26/05/2560
9 1/2560 ปวช.     3/2 ธุรกิจสถานพยาบาล
26/05/2560
10 1/2560 ปวช.     3/3 ภาษาต่างประเทศ
26/05/2560
11 1/2560 ปวช.     3/4 คอมพิวเตอร์กราฟิก
26/05/2560
12 1/2560 ปวช.     3/5 การโรงแรม
26/05/2560
13 1/2560 ปวส.     ปี 2 การจัดการทั่วไป
26/05/2560
14 1/2560 ปวส.     ปี 2 การจัดการทั่วไป (จบ ม.6)
26/05/2560