วิสัยทัศน์  
     
 
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพงานอาชีพการดูแลเด็กและผู้สูงอายุพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีงานทำและนำทุกท่านก้าวสู่วิชาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ