ประวัติโรงเรียนพัทยาบริบาลและการแพทย์แผนไทย

        โรงเรียนพัทยาบริบาลและการแพทย์แผนไทย เป็นโรงเรียนประเภทวิชาชีพ ระดับชั้นต้น ถึงประกอบอาชีพได้ เปิดทำการสอน ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา หยุดพักใหญ่ ตั่งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ถึงเวลา 13.00 นาฬิกา อยู่ในความดูแลของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานบริหารการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้เปิดสอน หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 840 ชั่วโมง และหลักสูตรวิชาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 330 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้แก่ ดร.กำพล ตั่งเอกชัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนบริการด้านสุขภาพอนามัย อย่างมั่นคง และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของนักเรียนทุกคน